سئچیلمیش شعر لر با صدای استاد قدرت حسین پور(قسمت پنجم)

منتشر شد.به نام عزیز دوستوم
و

کارهای جدیدی که به زودی منتشر میشود.