آی ایشیغیندا

به زودی آلبوم جدید آی ایشیغیندا از استاد محترم جناب آقای قدرت حسین پور منتشر میشود.